Байгаль, ан амьтан
Амьд дэлхий
4,773   2014/11/25   5