МЭДЭЭ НЭМЭХ  

TOEFL-ийн зайлшгүй мэдэх шаардлагтай 400 үг

 • 14,661 уншсан
 • 3
 • 2015/02/06

TOEFL-ийн зайлшгүй мэдэх шаардлагтай 400 үг орчуулгын хамт + Ном татах холбоос


Abandon - хаялах, хаях, орхих, татгалзах, нүүрэмгий зан, чөлөөтэй байдал,хаях орхих
Abduction - хүний хулгай, хүн хулгайлах
Abstract - хийсвэр, реферат, хийсвэрлэл, хийсвэр ойлголт, товч агуулга
Accumulate - хуримтлах, цуглуулах, цугларах, хуримтлуулах, хураах, нэмэгдүүлэх, бөөгнөрөх цуглах, цэнэглэх
Accuracy - нарийн нягт, нямбай, нягт нямбай байдал, цаг нарийн барихуй, нямбай чамбай, нарийн, яг,нягт нямбай(э.з),хөдлөшгүй үнэн(э.з),яв цав(э.з)
Accuse - зэмлэх, буруушаах, яллах, илчлэх
Acquire - олж авах, тай болох, эзэмших, итгэл олох, дадал дүй эзэмших
Acquisition - худалдан авах, хуримтлал, нөөц, олж эзэмшихүй
Adapt - тохируулах, тааруулах, хялбар болгон засах, хялбаржуулах ээнэгшүүлэх
Addictive - causing addiction, habit-forming
Adjacent - инээдэмтэй, хөрш зэргэлдээ, хажуугийн, ойрхон,залгаа
Adjust - тохируулах, тааруулах, эмхлэх цэгцлэх, шийдвэрлэх, эвлүүлэх, нийлүүлэх
Adolescent - идэрчүүдийн, өсвөр залуу, хөвгүүн, бүсгүй
Advent - ирэх, бий болох
Adversely - unfavorably, antagonistically, for the worse; in a manner that works against
Advocate - хамгаалах, тал баригч, хамгаалагч, өмгөөлөгч, хамсаатан, өмгөөлөх
Affection - дасал болох, дотно байх, бааш, хуурамч зан, маяг, дур хүсэл, хайр, өвчин, сэтгэлийн хөдөлгөөн
Affluence - элбэг дэлбэг байдал, эд баялаг
Aggravate - нэрмэх, дарамтлах, уурлуулах, хүндрүүлэх, даамжруулах, дордуулах, цухалдуулах, хилэгнүүлэх
Aggregate - агрегат, цогцолбор, мэдээллийн цогцолбор, бүгд, нийт, цогц, төхөөрөмж, нэгтгэх, цуглуулах,төхөөрөмж нэгтгэх
Agnostic - one who is unsure whether or not God exists; person who refuses to declare belief in the existence or nonexistence of God; skeptic, person who is doubting or suspicious about something
Allegedly - apparently, seemingly
Allegiance - үнэнч, шударга
Allocate - байрлуулах, гаргаж өгөх, хуваарилах, байрлалыг хязгаарлах, байршлыг тогтоох amateurish - сонирхогч, мэргэжлийн бус
Ambiguous - хоёр утгатай, хоёрдмол утгатай, тодорхойгүй утгатай, эргэлзээтэй
amend - засах, засварлах, засвар оруулах
analyze - анализ хийх
ancestral - удамшлын, удмын
anesthesia - (Pathology) lack of feeling, loss of sensation (caused by disease); (Medicine) localized or general reduction of sensitivity to pain (through drugs)
animism - belief that everything in nature has a soul (i.e. trees, rocks, etc.)
annex - нийлүүлэх, хавсаргах, хавсралт
anomaly - гажиг, согог, хэвийн бус байдал
anticipate - урьдчилан харах, сануулах, зөгнөх, совин татах, ёрлох, угтан баярлах, урьдаас мэдрэх, горьдох, сэрэмжлэх
antipathy - дургүйцэх, нүдэнд хүйтэн, дур гутах, нэн их жигшил, нүдэнд хүйтэн зүйл, жигшил, зэвүүцэл
apex - орой, шовх үзүүр,орой шовх үзүүр
apprehend - барих, ойлгох, мэдрэх, саатуулах, баривчлах, ёрлох, урьдаас мэдрэх, эмээх
arbitrary - дурын, дураараа, зоргоороо, тохиолдлын, эрх зоргоороо ааштай, дарангуй, эзэрхэг, захирангуй,дарангуй эзэрхэг,тохиолдлын(э.з),тохиолдлоор сонгож авсан(э.з)
arrogantly - in a conceited manner, haughtily
artillery - их буу
ascertain - магдлах, тогтоох, тодруулах, магадлах
assail - довтлох, шалах, дайрах, байцаах
assess - оногдуулах, татвар авах/оногдуулах
asset - something of value (property, goods, etc.); desirable item or quality, something beneficial
assimilate - ижилсэх, хайлах, адилсах, шингээх, адил болгох, харьцуулах, эзэмших, өөрийн болгох, уусах
associate - нэгдэх, хамтран зүтгэгч, нөхөр, түнш, холбоотон, сурвалжлагч гишүүн, нэгдсэн, зузаан холбоотой,холбогдох,явалцах нөхөр,холбоотон сурвалжлагч,гишүүн нэгдсэн,түнш холбоотон
astrological - of astrology, pertaining to the prediction of the future according to the state of the stars
atheist - шашингүй хүн, шүтлэггүй хүн
augment - increase, enlarge, enhance; multiply
authority - эзэмших, захирах, нэр хүнд, эрх мэдэл, бүрэн эрх, нэртэй мэргэжилтэн, үндэслэл, баталгаа, нотолгоо,нэр хүнд эрх мэдэл,бүрэн эрх(э.з)
battl - тулалдаан, дайн тулалдаан, байлдаан, тэмцэл, тэмцэх, байлдах, тулалдах,байлдаан тэмцэл
be inclined to think - tended to think, was of the opinion, understood berate
biased - атгаг санаатай
bitterly - acrimoniously, wryly
bond - холбоо барилдлага, гинж, облигаци, холбоо, хэлхээ, баталгаа, облигац, үнэт цаас,облигаци холбоо,өрийн бичиг(э.з)
bribery - хахууль өгөх/авах
bulk - масс, эзлэхүүн, багтаамж, хэмжээ, овор, овоолох
bureaucratic - дарамт, дарлал, үүрэг, ачаа тээш, дараа, төвөг, дараа болох, дахилт, ачаалах, төвөг удах, гол санаа, утга учир,төвөг болох
candidate - орлогч, нэр дэвшигч
capricious - маягтай, бааштай,маягтай бааштай
cartel - syndication, association of businesses, economic monopoly
cast - хаях, шидэх, цутгах, шидэлт, хэв шинж, жүжигчдийн бүрэлдэхүүн, царайны өнгө байдал, өнгө аяс, үлгэр загвар,өнгө хэв шинж
catastrophic - аюултай, осолтой,аюултай осолтой
cause - учир, шалтгаан, ажил хэрэг, , учир шалтгаан, шалтаг, далим, учруулах, үйл хэрэг, шүүх ажиллагаа, шалтгаалах, нөлөөлөх,шүүх ажиллагаа ажил хэрэг,,,,,,,,
cease - зогсоох, болиулах
certifiably - in a manner which may be authorized, in a manner which may be confirmed
charismatic - having a magnetic personality, having leadership ability
chronologically - according to chronology; in chronological order
circulate - эргэх, тойрох, эргэлтэнд оруулах, гүйх, эргэлтэнд орох /мөнгө/, дамжих, шилжих, давтагдах, эргэлтэнд орох (мөнгө)
civil - иргэний, энгийн, эелдэг, цэргийн бус
clique - бүлэг
coalition - эвсэл
coerce - албадах, шахах
cohesion - cohering, sticking together, act of uniting; union
coincide - тохиолдох, тааралдах, давхцах, нийцэх, дүйцэх,тохирох(э.з),таарах(э.з),нийцэх(э.з)
collapse - нурах, , сүйрэл, мөхөл, унах, сүйрэх, сэтгэлээр унах, доройтох, хүч барагдах,,,,,,,,
collide - мөргөлдөх, харшилдах
combustion - шатах, шаталт, ноцох, асах
commodity - бараа товар, бараа таваар, өргөн хэрэглээний зүйл,бараа(э.з)
compensate - нөхөн олгох, шагнах, нөхөн төлөх, хохиролгүй болгох, төлөх, тэнцэтгэх, тэгшитгэх complex - нийлмэл, цогцолбор, нэгдсэн, хэцүү, ярвигтай,хэцүү ярвигтай
complication - төвөг, будлиан, хүндрэл, ярвиг
component - найрлага, бүрэлдэхүүн хэсэг,бүрэлдхүүн хэсэг
compress - бигнүүр, жин, шахах, дарах
concentrated - gathered together into one place; strengthened, intensified
condemn - шийтгэх, буруушаах, ял тулгах
confide - итгэх найдах, шууд хэлэх, итгэх, найдах, даатгах, даалгавар өгөх, үүрэг өгөх, нууцаа итгэж хэлэх
conflict - зөрөлдөөн, мөргөлдөөн, харшилдаан, зөрчил, тэмцэл, зөрчилдөх, харшилдах, тэмцэлдэх,зөрчих,сөргөх
connotation - inferred meaning
conquest - байлдан дагуулагч, ялалт, булаан эзлэх, эзлэгдсэн нутаг дэвсгэр
consciously - knowingly, with awareness
consequence – уршиг, шалтгаан, учир, утга, үр дагавар, үр дүн,үр дагавар дүгнэлт(э.з)
constraint - албадал, шахалт, шаардлага, биеэ барих
contamination - бохирдол, халдвар, муудах, ялзрах, бээх
contemplate - бясалгах, төсөөлөх, багцаалах, бодох
contemptuous - жигшсэн, жигшүүртэй, тоомсоргүй
contest - тэмцээн, маргаан, уралдаан, маргах, уралдах, тэмцээнд оролцох, үнэний төлөө зогсох
context - тухайн уул үг, урьдахь хойтохь үгс, хам сэдэв,тухайн үг
contrary - эсрэг талын, эсрэг, тэсрэг, урвуу
convey - зөөх, тээвэрлэх, дамжуулах, нэвтрүүлэх, хэлэх, мэдээлэх, илэрхийлэх, гаргах
convict - буруугаа хүлээх, ялтан, хэрэгтэн, ял тулгах, яллах
core - гол, цөм, зүрхэвч, тольт,голцөм
corrode - зэврэх, зэв идэх,зэврэх зэв идэх
counter - лангуу, гутлын зуузай, эсрэг
cremation - хүүр шатаах
cultivation - газар боловсруулалт
cumbersome - хүнд, төвөгтэй, нүсэр том, ярвигтай
cure - эм, эмчилгээ, эмчлэх, эдгээх, эм тан, цуврал эмчилгээ, анагаах, домнох
curriculum - сургалтын төлөвлөгөө/хөтөлбөр,сургалтын хөтөлбөр
cynically - sarcastically, pessimistically, scornfully, suspiciously
de facto - in reality, in fact, actually existing
decipher - тайлах, тайлбарлах, тайлал, нууц тайлах, тайлал хийх, учры нь олох
decline - бууралт, буурах, буурал, уналт, доройтол, үнийн буурал, татгалзах, үл зөвшөөрөх decrepit - хуучин муу, навсгар, дорой, өтөл
degrade - доройтуулах, муудах, доройтох, бууруулах, нурах, эвдрэх
deify - тахих, шүтэх, бурхан шиг үзэх
delinquency - алдаа, дутагдал, гэм, зөрчил, гэмт хэрэг
denominator - танигч, хуваарь,хуваагч(э.з)
denote - тэмдэглэх, төлөөлөх, утгатай байх, заах, илэрхийлэх
deny - эсэргүүцэх, татгалзах, буцах, үгүйсгэх, мэлзэх
depict - дүрслэх, зурах
deplete - дуусах, шавхах, барах, туулгах,дуусгах шавхах барах
derive - үүсэх, гарах, авах, үүсэл гарлыг тогтоох, гаргах, дууриах, удам дагах, удамших
descendant - ач үр, үр удам, хойч үе
despise - муу үзэх, доромжлох, үзэн ядах, гадуурхах
despondent - гутарсан, гуньсан
detain - уях, саатуулах, хүлээлгэх, барих, хорих, саад болох, суутгах, хөдөлгөөн боох,уях саатуулах
detection - ололт, илрүүлэлт, шулуутгал,ололт илрүүлэлт
deviant - someone or something that deviates from the norm
devise - бодож гаргах, аргалах, бодох, зохиох, зориулах, гэрээслэн үлдээх
devotion - хайр халамж, зүтгэл, үнэнч байх, дотно байх, хайртай байх, сүсэг бишрэлтэй байх
dilemma - хоёрын нэгийг сонгох, яах ч аргагүй байдал
dimension - хэмжээ, хэмжил, хэмжилт, хэмжигдэхүүн, хэмжээ тавих
diminish - бага болгох, багасгах, багасах, хасах
discretely - separately, discontinuously, distinctly
discriminate - ялгах, ялгаварлах, арьс өнгөөр ялган үзэх, алаг үзэх
disease - өвчин, гэм, эмгэг, хууч
dispose of - салах, зайлуулах, үгүй хийх, гомдол маргааныг шийдвэрлэх
distill - нэрэх
distinctly - тов тодорхой, тод, илэрхий, тодорхой
distort - гажуудуулах, гуйвуулах, мушгих
diverse - яг ондоо, өөр, ангид, янз янзын, төрөл бүрийн, олон талын
divination - мэргэ төлөг
domesticate - тэжээх, номхотгох, сургах, номхруулах, нутагшуулах, гэрийн ажилд сургах
dynamic - динамик, хөдлөлтэй, идэвхтэй, эрч хүчтэй, давшингуй
ecclesiastical - шашны
election - сонголт, сонгууль
elementally - simply, in an elemental manner
elite - сор, өнгө, шилдэг хэсэг
emission - дулаан ялгаруулалт, туяарал, цацрал, үнэт цаас, мөнгө гаргах
engender - үүсгэх, төрүүлэх
enterprising - санаачлагатай, овсгоотой, самбаатай
entrepreneurial - of or pertaining to an entrepreneur; characterized by initiative and risk
equity - шударга явдал,шудрага явдал,капитал(э.з)
erode - элэгдэх, идэгдэх, нурах
erudite - эрдэмтэй, өргөн мэдлэгтэй,эрдэмтэй өргөн мэдлэгтэй
eruption - тэсрэл, бэржгэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, шүд цухуйх, тууралт
esthetically - with regard to aesthetics, with regard to the perception and appreciation of beauty; with a refined sense of taste (also aesthetically)
evade - зайлах, бултах, булзаарлах
evidence - баримт гэрч, баталгаа, нотолгоо, үндэслэл, нотлох, гэрчийн мэдүүлэг, нотлох баримт, батлах
evolve - хөгжих, дэлгэрэх, өрнүүлэх, хувьсах, гаргах, ялгаруулах
exalt - өргөх, магтах, өргөмжлөх
exclusive - шилж сохгодог, онц, оруулахгүй, гойд, онцгой, тусгай, шилж сонгодог, ойртох аргагүй, халдашгүй
exotic - харийн, сонин
expeditiously - swiftly, efficiently
exploit - боловсруулах, ашиглах, мөлжих, гавъяа, гавьяа, тулалдаан, байлдаан
exponentially - in an exponential manner (Algebra)
extinction - сөнөл, мөхөл, унтрах, өр төлж дуусгах
extract - татаж авах, татаж гаргах, сугалах, ханд, ханд бэлдэх, шүд авах, язгуур гаргах, авах, гаргах, иш татах
famine - өлсгөлөн, зуд турх, тарчиг байдал
fatally - in a disastrous manner, destructively, in a deadly manner; lethally, mortally, critically; in a predetermined manner, according to fate
feasibly - . in an achievable manner, in a feasible manner
feature - зүс царай, онцгой газар, гол чухал, өвөрмөц онцлог, сонин сэтгүүлийн өгүүлэл, бүрэн хэмжээний кино, зурах, дүрслэх,онцлог(э.з),шинж тэмдэг(э.з),шинж чанар(э.з)
fertilize - өтгөжүүлэх, бордох, үр нийлүүлэх, үр тогтоох, хээлтүүлэх
flood - үер, үерлэх, овоолох, их ус, усанд автагдах, асгах, цутгах
fluctuate - хэлбэлзэх, найгах, ганхах, тогтворгүй байх, өөрчлөгдөх, солигдох
folklore - ардын аман зохиол
forensics - place where items connected to a crime are scientifically tested; scientific study of items connected to a crime; art of debate, study of argumentation
fortify - бататгах, бэхлэх, бэхлэлт босгох
fossilize - change into a fossil, petrify; be petrified, become a fossil; make outmoded; become old-fashioned or outmoded, become unchanging (also fossilise)
fringe - зах, хөвөө, цацаг, санжлага, эмжээрлэх, эмжээр, хөвөөлөх, цацаг хадах, захлах,нэмэлт хөнгөлөлт(э.з)
gala - баярын найрын, баяр ёслол
gap - зай завсар, нүх, цоорхой, зөрөлдөөн, уулын ам, ангал, хавцал
generation - үе, үүсэл, удам, угсаа,удам угсаа
grotesque - элэглэл, учир утгагүй, элэглэсэн, шоглон үзүүлсэн,шал дэмий
guilty - гэмтэй, ялтай, буруутай
gut - гэдэс дотрыг гаргах, идэх, өлөн/нарийн гэдэс, гэдэс дотор, гэдэс дотор арилгах
haggle - булаалцах, үнэ булаалцах, үнэ тохиролцох
haunt - олон дахин эргэх, ад болох, их хөлийн газар, үүр, орогнох газар
hazardous - аюултай, түгшүүртэй, аз мэдсэн
hedonistic - pleasure seeking, characterized by love of or devotion to pleasure
hierarchy - шатлан захирах ёс
hilarious - хөгжөөнтэй, инээдтэй, хөгжилтэй, дуу хөөртөй
horror - айдас, эгдүүцэл
humiliation - ичгүүр, доромжлол, басамжлал
hypocritically - insincerely, in a duplicitous manner, falsely
hypothesize - create a theory, form a hypothesis (also hypothesise)
illiterate - бичиг үсэг мэдэхгүй, бичиг үсэггүй хүн, боловсролгүй хүн, хүдлэг хүн, боловсролгүй, бичиг үсэг мэддэггүй
impact - мөргөлдөөн, цохилт, нөлөө, хүч, үйлчлэл, чанга хавчих, чангалах,нөлөөлөхүй(э.з)
impair - сулруулах, муудуулах
implant - firmly establish, embed, plant; graft, insert (Medicine)
implement - инструмент, багаж, хөдөлмөрийн зэвсэг, хийх, гүйцэтгэх, багаж хэрэгслээр хангах,багаж хэрэгсэл,явуулах
implicate - орооцолдуулах, ээдрээтүүлэх, татах, татан оруулах, далд утга илэрхийлэх
implicitly - in an implied manner; unconditionally, absolutely
impoverish - ядууруулах, бууруулах, барах, үгүйрэх, сүйрүүлэх, барагдуулах, сонирхолгүй болгох
improvisation- авд зохиол, цээжээр зохиосон зохиол
in common - ерөнхий, нийтийн, нийгмийн, жирийн, хамтын юм, нийтийн юм, бүдүүлэг, соёлгүй, ердийн, энгийн
in trench - settle firmly, strongly establish; establish a strong defensive position; dig foxholes or trenches for defense; intrude, encroach (also entrench)
inaugurate - тушаал авуулах, баяр ёслолтой нээх, эхлэх, албан тушаалд нь оруулах
incentive - түлхэх хүч, шалтаг, шалтгаан, өдөөсөн, хатгасан
incompetent - чадваргүй, чадахгүй, мэдэцгүй, мэдэлгүй, эрхгүй
indisputable - маргаангүй, маргашгүй
industrious - ажилсаг, хөдөлмөрч, хичээнгүй, шургуу
inference - дүгнэлт, гаргалгаа
infinitesimal – хязгааргүй бага хэмжээ, хязгааргүй бага
inflation - үлээх, дүүргэх, мөнгөний ханш буурах
ingenious - мэргэн аргатай, мэргэн, цэцэн, уран дүйтэй, чадамгай
inherent - төрөлх, авч төрсөн, угийн, угийн байдаг, өнөөх, салшгүй
inheritance - өмч, өв, өв залгамжлал, удамшил
inhibit - барих, тэвчих, тэсэх, зогсоох, түр саатуулах
inject - хатгах, оруулах, тариа шахах, тарих
innovative - new, inventive, pertaining to innovation
inquiry - асуулт, лавлагаа, байцаалт, судалгаа, эрэлт хэрэгцээ
inscription - бичиг, бичээс, зориулалтын зурвас
installation - угсрах, суурилуулах
integrally - in an integral manner; completely, entirely; as an integral whole
integrity - шударга үнэнч, бүхэл бүтэн байдал, шудрага шулуун байдал, цэвэр байдал
intensify - хүчтэй болгох, чангаруулах, эрчимжүүлэх, нэмэгдүүлэх
intentionally - deliberately, premeditatedly, calculatedly
interdict - хориг, хориглох, ашиглах эрхийг хасах
intermediary - зуучлагч, зуучлалын, завсрын
intervene - хооронд орох, хөндлөнгөөс таслах, хөндлөнгөөс оролцох, өмөөрөх, байрлах, байх, болох
intrepid - айхгүй зүрхтэй баатар, аймшиггүй, чин зоригтой, сөс ихтэй
intrinsic - inherent, innate, essential, fundamental, natural
intrusively - in an intrusive manner, invasively, in an interfering manner
intuitively - in intuitive way; instinctively
invasive - дайрсан, довтолсон, халдсан, өнгөлзсөн
invoke - уриалах, дуулах, гуйх, залбирах, дуудах, хүсэх, мөргөж сүнс дуудах
irrigation - услаг, газар услах, усжуулалт, угаах, цэвэрлэгээ
jointly - хамтаар, хамт
juxtapose - зэрэгцүүлэх, зэрэгцүүлж тавих, харьцуулах
kin - хамаатан садан, хамаатан, садан төрөл, ойрын хамаатан, ижил, адил, , хамаатай,,,,,,,,,,,,
lease - түрээс, түрээслэх, түрээсийн төлбөр, түрээсээр авах,түрээслэх түрээсээр авах,түрээс(э.з)
legitimate - хууль ёсны, зүйтэй, хууль ёсны болгох, үрчлэн авах
liability - үүрэг, хариуцлага, өр, өр шир, дур сонирхол, саад бартаа
longitude - уртраг
loyal - үнэнч шударга, үнэнч, шударга, зүйг баримталсан, төвийг сахисан
luxury - элбэг гоёмсог байдал, хээнцэр/тансаг байдал, баян тансаг амьдрал, зугаа, цэнгэл
maintenance - дэмжлэг, ашиглалт, техникийн үйлчилгээ, туслалцаа, амь зуулга, баталгаа, нотолгоо, үйлчилгээ, засвар,сахилт,идэш сууц,тех/үйлч.,дэмжилт үйлчилгээ(э.з),засварын зардал(э.з)
manipulation - нарийн төвөгтэй арга, оролдлого, булхай, арга заль, ов мэх,найрийн төвөгтэй арга
marginal - захын
maximize - increase to the greatest amount or degree, magnify as much as possible; make the most of; make best use of something; (Computers) enlarge a window to the maximum size in a graphical user interface (also maximise)
meditate - бодох, бясалгах, тунгаан бодох, эргэцүүлэх, санах, төлөвлөх, бодологошрох,бодлогошрох
medium - дунд, дунд зэрэг, арга, дамжуулга, арга хэрэгсэл, орчин, нөхцөл байдал, будаг шингэлэгч, зуучлагч, дунд зэргийн, төлөөлөгч
merchant - худалдаачин, наймаач, наймаачин, худалдааны, наймааны
merit - гавьяа зүтгэл, үнэ тус, ач гавьяа, зүтгэл, сайн чанар, давуу тал, хүртэх, олох
migration - нүүх явдал, нүүдэл, шилжин суух
milieu - environment, surroundings, social setting; medium; background
minimum - хамгийн бага, хамгийн бага хэмжээ
misconception - эндүүрэл, ташаарал, буруу төсөөлөл
mobilize - дайчлах, элсүүлэх, мөнгө гүйлгээнд оруулах
modify - өөрчлөх, тодорхойлох, хувиргах, сайжруулах
net - цэвэр, цэвэр олз, тор, занга тавих, цэвэр ашиг, цэвэр орлого, тороор бүтээх, торонд орох, тор сүлжих,торлох
nobility - угсаатан, язгууртан, уужим сэтгэл
notion - ойлгомж, бодол, ойлголт, төсөөлөл, үзэл, бодол санаа, зорилго
nucleus - цөм, гол, үүр, нүх, төв
obese - тарган, өөхтэй, бүдүүн
objectively - in an unbiased manner, neutrally, impartially
obnoxious - эгдүү хүрмээр, эгдүүтэй, зэвүүн
obtain - олох, авах, олж авах, хүрэх
offense - гэмт хэрэг, гомдол, довтлого,довтлогоo
oppress - дарлах, шахах, хавчих, дарамт үзүүлэх, зовоох, үйлий нь үзэх
Orwellian - pertaining to George Orwell; in the style of Orwell (especially mimicking the totalitarian rule in Orwell's novel "1984")
Overlap - нэг юмны зах нь нөгөөгийн захад дарагдах, зах нь дарагдах, зарим хэсгээрээ дарагдах
Paradigm - жишээ, загвар
Parallel - паралель, зэрэгцээ, жишилт, адил, төсөө, тохироо, зэрэгцээ шугамууд, зэрэгцсэн, харьцуулах, зэрэгцүүлэх
Parochial - явцуу, орон нутгийн, хязгаарлагдмал
Passion - цогтой дурлал, тачаал, уур хилэн, хайр дурлал, шохоорхол, хуял тачаал, сонирхол
Paternal - эцгийн талын, эцгийн, эцэг ёсны
Peer - адил тэнцүү хүн, язгууртан, тэгш, жигд, тэнцүү, лорд, шагайх, ажиглах, цухуйх, зэрэгцэх
per capita - хүн бүрийн/бүрд
permeate - тарах, нэвтрэх, цөмрөх, тараах, тархах
persevere - шургах, зориглох, зорьсондоо хүрэх, санаагаа биелүүлэх, цөхрөлтгүй оролдох, шургуу зан гаргах
persist - шургуу шаардах, шургуу зүтгэх, хэвээрээ үлдэх, янзаараа байх
perspective - алсын төлөв, хэт, ирээдүй, хэтийн/алсын төлөв, хаяа, хаяалбар, хэтийн, ирээдүйн
phantom - хий үзэгдэл, чөтгөр, хуурмаг, сүг, сүнс, хуурмаг үзэгдэл, хоосон юм
phonetic - авианы, авиа зүйн
photosynthesis - (Biology) process of using sunlight to produce carbohydrates (esp. in plants)
physical - физикийн, бодис зүйн, бие махбодын, бодит
pious - сүсэгтэй, шүтлэгтэй
piracy - далайн дээрэм, бусдын зохиолыг хулгайлах, дээрэм, тонуул, зохиогчийн эрхийг зөрчих явдал,зохиолчийн эрхийг зөрчих явдал,з-ийн эрхийг зөрчих явдал
plunge - үсэрч орох, автах, шумбах, шумбуулах, дүрэх, шаах, шигтгэх, зоох, цойлох, өрөнд орох, тасрах
policy - бодлого, даатгал, улс төр, улс төрийн бодлого, даатгалын гэрээ,у/төрийн бодлого
poll - сонголт, сонголтын дүн, хүлээн авах, сонгогчдын нэрс, бүртгэл санал өгөх, сонгууль, санал агуулга, санал хураах, тайрах
portrayal - хөрөг зурах, дүрслэл
potent - хүчтэй, чадалтай, хүчирхэг, сүр хүчтэй, хүч чадалтай, хүчтэй үйлчилдэг, үнэмшилтэй, баталгаатай, итгэлтэй
precipitation - чийг, уналт, буулт, буурал, хурдан байх, эрчимтэй байх, тунадас тогтох, тунах, хур тунадас орох
predicament - бэрхшээлтэй явдал, бэрхшээл, хүндрэл
prejudiced - biased, having preconceived opinions, predisposed to a particular viewpoint
prestige - нэр алдар, нэр төр, алдар нэр, нэр хүнд
prevailing - зонхилсон, давамгайлсан, ноёрхсон, дэлгэрсэн, түгсэн, тарсан, тархсан
prevalent - ихэнх, олонх, давуу, зонхилсон, өргөн дэлгэрсэн
privileged - эрх ямбатай, давуу эрхтэй, эрх дархтай
procedure - үйлдэмж, дэд программ, журам, ёс, үйлдлийн төрх, үйлдвэрлэлийн явц,журам дүрэм,хийх арга
process - явдал, боловсруулах, процесс, хэрэгт татах, арга, технологийн үйл явц, урсгал, хөдөлгөөн, дуудлага, сэртэн, 
prognosis - урьдчилсан мэдээ, урьдчилсан дүгнэлт,урьдчилсан дүгнэлт
proliferation - rapid multiplication, rapid reproduction; prosperity, rapid growth, instance of thriving
promote - дэмжих, тэтгэх, дэвшүүлэх, тушаал/анги дэвшүүлэх, зэрэг нэмэх, хүүгээр нүүх, туслах, урвалыг хурдасгах,урамшуулах,байгуулах
proportion - тэнцүүр, тэнцүүлэх, хувь, , харьцаа, пропорци,,,,,,,,
proportionately - relatively; in a proportional manner, correspondingly
proprietor - эзэн, өмчтөн,өмчлөгч эзэмшигч(э.з)
prosper - хөгжих, дэгжих, амжилт гаргах, цэцэглэх, ивээх, өршөөх
prototype - original model which serves as an example for later stages or forms; ideal, example, standard; ancestor, primitive form (Biology)
proximity - ойр, ойрхон
psychic - сэтгэлийн, сэтгэл мэдрэлийн, сэтгэл санааны
rank - мөр, зэрэгцүүлэх, зэрэг, эгнээ, , саглагар, тансаг, цол, хэргэм, зэвүүн, бузар, ангилал, зэрэглэл, дээд зиндаан, жагсах, шимт,,,,,,,,
rate - төлбөрийн жагсаалт, тариф, чанар, зэрэг, үнэ, үнэлгээ, норм, хувь, коэффициент, хурд, үнэлэх, татвар ногдуулах, ангилах,ангилал,татвар ногд-х,норм(э.з),тавьц(э.з),итгэлцүүр(э.з)
ratio - харьцаа, хэмжээ тэгш, пропорци,норм(э.з),тавьц(э.з),итгэлцүүр(э.з),хувийн жин(э.з)
realism - реализм
rebel - бослого гаргагч, урвагч, урвасан,урвах,бослого гаргах,эсэргүүцэх
recede - буцах, доошлох, холдох, зайлах, татгалзах, болих, багасгах, харих, буурах, унах
reciprocity - харилцан, бие биедээ, харилцан үйлдэх, харилцан ажиллах, харилцан солилцоо,харилцан үйлдэх,харилцан солилцоо
reconciliation - эвсэл, эвлэл, эвлэрэх, эвлэрүүлэх, зохицуулах, зохицуулаг (э.з),тохируулга(э.з) 
reform - засах, залруулах, өөрчлөн байгуулалт, өөрчлөлт, шинэчлэл, өөрчлөх, шинэчлэх, сайжруулах, дахин хийх, шинээр байгуулах, эмхлэх
regulate - зохицуулах, тохируулах, цэгцлэх, журамлах
relic - үлдэгдэл, ул, мөр, улбаа, шүтээн, нандин юм, шарил, чандар
reservoir - цөөрөм, ус хадгалах сан, бэлтгэл, нөөц, хадгалах сав, агуулах
residual - үлдэгдэл, зөрөө, үлдсэн
resign - чөлөөлөх, татгалзах, болих, огцрох, эвлэрэх
resist - эсэргүүцэх, тэсвэрлэх, татах, эсрэг зогсох, тэвчих, биеэ барих
retain - хадгалах, байлгах, үлдээх, урих, хөлслөх, санах
retrieve - буцаах, сэргээх, агнасан шувууг олж авчрах, буцааж авах, засах, сэлбэх, хуучин хэвд нь оруулах
reward - шагнах, шагнал, шан, шан харамж өгөх
rigor - хатуу чанга, нарийн нямбай, чичрэх, дагжих
rite - ёслол, тайлга
ritually - ceremonially, by ritual, through a ceremony or rite
roster - нэрс, жагсаалт
rotate - эргэх, эргүүлэх, ээлжлэх, солигдох
sacrifice - өргөл, тахил, амь үрэгдэгч, золиос, тахил өргөх, тавиг болгох, өргөл болгох, тахих, шүтэх, амиа өгөх
safeguard - хамгаалах, харуул, хамгаалалт, нэвтрэх бичиг, хамгаалах төхөөрөмж, баталгаа
saga - үлгэр, домог, тууль
scandal - гутамшигт ичгүүрт явдал, хэл ам, шившигт явдал, хов жив, хэрүүл шуугиан,гутамшигт/ичгүүрт явдал
scar - сорви тэмдэг, шарх, сорви, сорви үлдэх/тогтох,сорви тогтох
secular - шашны бус, хар, ертөнцийн, төрийн, зууны, эриний
seep - нэвтрэх, нэвчих, урсах, гоожих, шүүрэх
seize - барих, баривчлах, буулгаж авах, эзлэх, булаан авах, хураах, ойлгох, ухаарах
self-perpetuating - eternalize, make perpetual, make everlasting; preserve from extinction
sentiment - сэтгэл, мэдрэхүй, мэдрэмж, уян сэтгэл, нялуун зан
sequence - дэс дараа, залгамжлал, дараалал, үр дагавар, уршиг
severely - чанга, хатуу, ширүүн, хүнд, хэцүү, бэрх, ноцтой, айхавтар
shame - ичгүүр, гутамшиг, ичээх, шившиг, гутаах, шившиг болгох
shrink - агчих, агших, зайлах, зайлсхийх, бултах, ойх, жихүүрхэх
shuttle - замаг, онгоц, холхих /урагшаа, хойшоо/,холхих(урагшаа,хойшоо)
sibling - brother or sister, one who has the same parents as another person
simulation - бааш, маяг
skit - элэглэл, хошин шог
smuggle - контрабанд хийх, хулгайгаар бараа хил давуулах, хулгайгаар зөөх,хулгайгаар бараа хил/д-х
solar - наран, нарны
sole - ганцхан, цорын ганц, ул, тавхай, уллах, улдах
solidarity - эв санааны нэгдэл
source - уг, эх, үүсгэл, язгуур угсаа, язгуур, уг сурвалж, эх үүсвэр, уг булаг, булаг шанд, эхлэл, тулгуур бичиг
spectrum - спектр, солонго
stable - бат бэх, тогтвортой, баттай, бат бөх, байнгын, тогтмол, морь хаших,малын хашаа,морины хашаа,пүнз
status quo - current situation
stigmatize - гутаах, бузарлах
strategic - стратеги, стратегийн, чухал, шуурхай
striking - arresting, noticeable, tending to draw attention
structure - байгууламж, бүтэц, байгуулалт, барилга
subsidy - мөнгөн тэтгэмж, татаас
subtly - in a subtle manner
surveillance - хяналт, шалгалт, ажиглалт
survive - амьдрах, хоцрох, үлдэх, тэсэх
suspect - сэжиглэгдэгч, хардах, сэрдэх, сэжиглэх, тээнэгэлзэх, эргэлзэх, сэжиг бүхий, эргэлзээ төрүүлсэн,таамаглах
suspend - өлгөх, зогсоох, болиулах, дүүжлэх, зүүх, түр зогсоох, хойшлуулах, түр огцруулах, түр зайлуулах
suspicious - сэжигтэй, сэжиглэмээр, , сэжиг бүхий
symbolic - of or pertaining to a symbol; characterized by the use of symbols; representative, allegorical, figurative
tangible - барьж болох, баримттай, үнэн, тэмдээрэхүйц, тэмдээтэй, бодит үнэн, мэдэгдэхүйц
terminal - төгсгөлийн, хамгийн сүүлчийн, , эцсийн буудал, төгсгөлийн үг, улирлын шалгалт, эцсийн, сүүлчийн,,
tolerate - тэсвэрлэх, хүлцэх, тэсэх, тэвчих, даах, зөвшөөрөх
trend - хандлага, зүглэл, хандах, зүглэх, чиг, чиг хандлагатай байх, чиглэх, хазайх,чиг/хандлагатай байх
trigger - бууны гох, оньс дэгээ, үүсэх, гох, оньс, дэгээ
unleash - уяанаас нь тавих, дураар нь тавих
unmask - багаа авах, үнэн дүрээ илрүүлэх, багий нь хуулах, илчлэх
vanish - устах, үгүй болох, гулгалт, алга болох
vanity - нэрэлхэг, хоосон, , нэрэлхүү зан, талаар хэрэг
vein - судас, судал, ширхэг, авьяас, сонирхол
verdict - шийтгэл, тогтоол, ялын тогтоол, санал бодол
versus - эсрэг
vestige - ор, тэмдэг, ул мөр, шинж тэмдэг
villainy - хорлол, өөдгүй явдал
violation - хорлол, өөдгүй явдал
vitriolic - of or pertaining to vitriol; bitingly sarcastic; resembling glassy metallic sulfate
vulnerable - халдаж болом, хорлож болом, эмзэг
willing - дуртай, дуртайгаар, бэлэн, сайн дурын, хичээнгүй, мэриймтгий, номхон, дуулгавартай
witness - гэрч, нүдээр үзэх, гэрч болох, нотлох, гэрчлэх баримт, нотолгоо, гэрчлэх, мэдүүлэх, нүдээрээ үзэх, батлах
working class - ажиллагч, ажлын, ажиллагаа, ажил, үйл ажиллагаа, ашиглалт, боловсруулалт, хөдөлмөрийн
wound - шарх, шархдах, гомдол, шархдуулах, wind-г хар,/wind-г хар/,wind-г харах
zeal - хөөрөлхөх, урам зориг, хичээл зүтгэл, чармайлт
 

TOEFL-ийн зайлшгүй мэдэх шаардлагтай 400 үг
Эх сурвалж: http://narantsengel.blogspot.kr/2015/02/toefl-400.
Нийтлэл таалагдсан бол багахан хугацааг дараах линкээр орж сурталчилгаан дээр дарахад зориулаарай.
viva.mn- ийг дэмжих
Мэдээ таалагдаж байвал манай Facebook хуудсанд LIKE дараарай.
TOEFL-ийн зайлшгүй мэдэх шаардлагтай 400 үг
Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн нийтлэгчийн үзэл бодол, өмч болно. Контентийг зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.

3 Сэтгэгдэл


 • Зочин 2015/05/07
  Uund tsagaa zoriulnaa.

  0 0 Хариу бичих
 • Зочин 2015/02/10
  Azaar bugdeeree meddeg ug bnaa.

  0 4 Хариу бичих
  • haha 2015/03/08
   tsom shaalaadaa


Сэтгэгдэл


Холбоотой нийтлэлүүд


Санал болгох