Осол, хордлогын 336 тохиолдол бүртгэгджээ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын мэдээллээр 2019 оны эцэст үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын 336 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тухайлбал, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2019 оны дөрөвдүгээр улиралд 125 бүртгэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 42-ooр өссөн байна. Нийт осолдогчдыг хүйсээр авч үзэхэд 24 эмэгтэй хүн байна. Мөн осолдогчдыг насны бүлгээр авч үзвэл 15-17 насанд нэг, 18-24 насанд 14, 25-34 насанд 40, 35-44 насанд 37, 45-59 насанд 33 хүн бүртгэгдсэн байна.